De kracht van schonere energie
Gezamenlijk kennis opbouwen en delen op centraal platform
over energietransitie en ontwikkelingen op gebied van kernenergie

Click here to sign up for Thorium petition

Vereniging Thorium Energie

Kernenergie en de relatief nieuwe 'brandstof' thorium worden steeds vaker genoemd in gesprekken over de energietransitie. Die gaat namelijk niet lukken met alleen zonne- en windenergie plus de omstreden verbranding van 'biomassa' (lees: hout). Niet in het tempo dat nodig is en op de manier zoals de regering en de Europese Unie voorstaan.

Hoe zit dit nu eigenlijk en waarom wordt er steeds meer over geschreven?

Wij van Thorium Energie proberen dit met al onze leden helder te krijgen door samen onderzoeken te lezen en de kennis helder aan elkaar en belangstellenden voor te leggen.
Wij zijn deze vereniging gestart om:

- transparantie te creëren;
- taboe-onderwerpen te bespreken als kernenergie in het algemeen en de thorium molten salt reactor (ThMSR) in het bijzonder; 
- een beweging te starten om te laten zien dat er in Nederland meerdere mensen zijn die met deze vragen zitten.

Wij stellen het volgende voor:

Laten we in Nederland de eerste thoriumcentrale van Europa bouwen, want kernenergie moet in de energiemix en geef een nieuwe bestemming aan de 400 miljard aan investeringen.
  • een betere energiemix komt, 30 gigawatt moderne kernenergie (Thorium Centrale)
  • 150 miljard investering in wind wordt omgezet naar 50 miljard investering in kernenergie met dezelfde energieproductie
  • de echte besparing komt dan nog eens twintig jaar later, waar technisch een windmolen vervangen dient te worden dus wederom een 150 miljard investering benodigd. Een kerncentrale gaat minimaal zestig jaar mee.
  • ontwikkelings- en onderzoeksbudget voor TU-Delft zodat Nederland haar vooraanstaande  status van kernenergiekennis kan behouden en uitbouwen en Nederland werkgelegenheid op de wereldwijde kernenergie markt kan invullen.

Waarom dit voorstel?

De Nederlandse overheid stimuleert de energietransitie.

Bijvoorbeeld met € 12 miljard subsidie in 2020 voor het bijstoken van biomassa. Merendeels uit gezonde bossen met bomen van 40 jaar oud. Het duurt ten minste 30 jaar voordat de herplanting weer evenveel CO2 opneemt.

Ook wordt zonne- en windenergie met diverse maatregelen ondersteund, in zowel onderzoek als gebruik.

Alleen voor kernenergie zegt de regering: 'De industrie moet het zelf doen.'

Met de sponsoring van hiervan ziet de regering dat geen commercieel bedrijf de ontwikkelingskosten én de bouw van nieuwe centrales niet kan en wil bekostigen.
Dit ligt anders in veel andere landen:
- Amerika heeft de steun aan de ontwikkeling van nieuwe en veel efficiëntere kerncentrales weer opgepakt.
- Canada, China, India en andere landen hebben forse tot grote ontwikkelingsprogramma’s.

Dit terwijl Nederland met de hoge flux reactor in Petten een eminente positie inneemt voor het testen van nieuwe systemen (zoals een molten salt reactor). Als nieuwe thoriumcentrales niet snel van de grond komen dan worden er in de wereld te veel ouderwetse kolencentrales bijgebouwd. Dan blijft de CO2 uitstoot omhoog gaan.

Totale energieverbruik in Nederland 100 GigaWatt

Nederland gebruikte in 2020 een totale hoeveelheid energie ter grootte van 3100 Petajoule, gelijk aan 861000 Gigawattuur. Deel dat door het aantal beschikbare uren per jaar en je komt op ongeveer 100 Gigawatt (100GW) aan benodigd vermogen.  Dat is de gemiddelde waarde over een heel jaar. Dat geldt voor alle te leveren energie uit alle bronnen, dus gas, kolen, olie, wind, zon, biomassa en kernenergie.

Daarbij komt dat in de winter er 2x meer energie nodig is dan het jaargemiddelde. Het piekverbruik bij koude dagen nog niet meegerekend. Doet men dat wel dan is het verbruik nog eens 3x hoger. Dat alles opvangen met waterstof reserves zal erg moeilijk en duur zijn.

Daarom denken wij dat kernenergie een flink deel van de oplossing kan en moet zijn.

De Energie Transitie betekent 90% van onze huidige energie bronnen vervangen

Tot nu toe vormde gas een belang deel van de primaire energie, zo’n 41%. Dat deel vervalt. Zo ook vervallen kolen en olie, samen goed voor 49%. Of wel wij moeten 90% van de nu gebruikte energiebronnen afsluiten om in 2050 CO2 neutraal te worden. Wij moeten dus voor 90GW vervangende energiebronnen inzetten. Gebaseerd op het gemiddelde jaarlijkse gebruik.

Stel we besparen 30 procent aan energie

De overheid heeft echter terecht aangegeven dat er ook bezuinigd moet worden in energiegebruik. Dit kan door een betere isolatie van woningen en gebouwen en bijvoorbeeld door gebruik van een warmtepomp. Ook kunnen in 2050 alle personenauto’s en kleine vrachtauto’s elektrisch zijn. De grote vrachtauto’s kunnen op waterstof rijden. Deze maatregelen kunnen tot 30 procent aan energiebesparing opleveren.

Prognose energie verbruik in 2050 in Nederland 80 Gigawatt

De overheid verwacht dat in 2050 de totale bruto energiebehoefte 2500PJ is.Dan kom je op een benodigd geïnstalleerd vermogen van 80GW netto!

Bijna 10.600 windmolens op zee in 2050?

Wind op zee is veel efficiënter dan wind op land. De jaarlijkse opbrengst is 62 procent van het nominale vermogen. En het staat goeddeels uit het zicht vanaf de kust gezien. Maar met een molen met een capaciteit van 12 MW is de opbrengst slechts 7,6 MW gemiddeld. Om aan 80 GW te komen heb je dus 10526 grote molens nodig. Zo’n molen met fundering en aansluiting kost € 16,8 miljoen per stuk. In totaal dus een investering van € 176,8 miljard.

Dat is zeker € 90 miljard méér dan wat nieuwe kernenergie kost. En dan: zo’n windmolen gaat slechts 25 jaar mee. Een kerncentrale kan 60 jaar mee. Omdat kernenergie continu op vol vermogen kan draaien denken wij dat er voor minimaal 30 of 40 GW aan kerncentrales ingezet moet worden. Wind en zon, maar ook besparingen, kunnen dan het resterend deel invullen.

Wind op land

Windmolens van 4 MW elk op land hebben een gemeten gemiddelde opbrengst van 27 procent ofwel 1,08 MW. De overheid wil 6 GW aan wind op land realiseren.

Daar zijn dus 6000 ÷ 1.08 = 5.556 grote windmolens voor nodig! Als je deze 1,5 kilometer uit elkaar zet, neemt dit een oppervlakte van 112 km x 112 km in beslag. Dat lijkt ons geen goede oplossing. Te meer niet omdat deze molens niet in en direct bij steden en dorpen geplaatst kunnen worden. Moeten de landbouwgebieden, stiltegebieden en overige natuur dan volgezet worden met molens? In de kop van Noord Holland, Drente en Flevoland is men daar al sterk tegen. En als je dat doet dan is de (sterk wisselende) opbrengst slechts 6 GW van de benodigde 80 GW totaal.

Moet wind op land daarom niet beperkt worden tot zeg 3 tot 4 GW?

400 miljard aan investeringen in wind, zon en waterstof?

Daar lijkt het wel naar toe te gaan.

Want met alleen Wind en Zon heb je veel extra investeringen nodig in grootschalige waterstofproductie. De overheid spreekt ook al in kunstmatige eilanden op de Noordzee. En als je Waterstof gebruikt voor energieopslag dan moet er extra stroom geproduceerd worden om de verliezen in de waterstofcyclus te compenseren.

Dat betekent een extra productie van tenminste 25%. Hierbij uitgaande van een sterk verbeterde techniek in 2050. Want op dit moment ligt het verlies van de waterstofcyclus nog op minimaal 50%.

60 miljard euro voor 40 gigawatt kernenergie

Stel Nederland kiest voor een fors aandeel kernenergie , zeg 40 GW.

Met een Generatie IV reactor heb je 20 centrales nodig van 2 GW elk. Door seriebouw van generatie-IV-centrales kosten deze tien jaar na nu € 3 miljard per stuk. In dat geval heb je slechts de helft aan zonne- en windenergie nodig. Ook is er de helft aan waterstof nodig. Reken dus eenvoudig dat de € 400 miljard naar € 200 miljard teruggaat. Dan kost het totaal dus € 260 miljard waarbij de kerncentrales 2,4 x langer meegaan.

Verderop op deze website ziet u waarom (modulaire) kernenergie veel goedkoper wordt. Seriebouw is daar een belangrijke factor in. Nederland kan daar een rol in spelen. Dan hebben wij een eigen product en hoeven wij veel minder dan 10.000 windmolens te importeren.

Lid worden van Thorium Energie
  • Gezamenlijk draagvlak te creeeren voor de 1ste Thorium centrale in Europa in Nederland te bouwen
  • Gezamenlijk werken aan minder uitstoot van CO2 en meer schaalbare en schone energie
  • Gezamenlijk draagvlak te creeeren voor meer onderzoek naar Kernenergie in Petten en TU Delft
  • Gezamenlijk de ambitie om de wereld een beetje beter achter te laten voor onze (klein-)kinderen

Uitgelicht

Lid Worden